Woonvisie Noard-East Fryslan

Woonvisie 2020-2025

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft samen met inwoners, corporaties en belangenorganisaties de Woonvisie 2020-2025 gemaakt. De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. Ook wordt het gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie

In de woonvisie staan 7 speerpunten uitgewerkt:

1. Toekomst geven aan bestaande woningen en buurten;
2. Nieuwbouw in stad, dorpen en wijken, omgang met groei en krimp;
3. Ontwikkeling van de sociale huurvoorraad: betaalbaar, beschikbaar en met kwaliteit;
4. Wonen en zorg in dorpen en wijken;
5. Energietransitie en verduurzaming;
6. Leefbare dorpen: sociaal en veilig, met bereikbare voorzieningen;
7. Samenwerking gemeente, belanghebbenden en bewoners.

De woonvisie is hier te downloaden:

Totstandkoming

De input voor deze woonvisie komt uit het woningmarktonderzoek 2020, een vragenlijst onder inwoners in 2020 en het nauwe contact met woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest-Friesland (WNWF) en huurdersorganisatie ‘De Bewonersraad. Daarnaast vonden er met inwoners en dorpsbelangen gesprekken plaats in De Oanheakker.

U kunt de desbetreffende informatie hier onder downloaden:

Inspiratiekaart Wonen
Inspiratiekaart Wonen